หน้าแรก    บทความ   ภาพกิจกรรม   เว็บบอร์ด   ข่าวสาร   ติดต่อเรา 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
 พันโท ชัชวีร์ อินสว่าง
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

เมนูหลัก

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 16/11/2015
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 91,317
Page Views 168,883
สินค้าทั้งหมด 1
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

วิสัยทัศน์กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕

        เป็นกองพันทหารสื่อสารของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่มีความสง่างาม ทั้งกำลังพล           และเป็นหน่วย สามารถตอบสนองการติดต่อสื่อสารของหน่วยรบพิเศษได้ในทุกระดับหน่วย ทุกภารกิจ        ทุกสภาพภูมิประเทศ และลมฟ้าอากาศ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต สวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว  มีขวัญและกำลังใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี

กลยุทธ์ด้านกำลังพล

        ๑. กำลังพลในหน่วยมีความรู้ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ

        ๒. กำลังพลแต่งกายดี มีระเบียบ มีวินัยในการแสดงการเคารพ เจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ กำลังพลมีจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        ๓. ส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลให้นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ กำลังพลทุกระดับรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ช่วยกันหาหนทางออกที่ดีที่สุดของปัญหา

        ๔. การทดสอบร่างกายตามวงรอบ นสศ. และ ทบ. ต้องผ่านตามเกณฑ์ ไม่ผ่านมีมาตรการ

        ๕. กำลังพลทุกนายมีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาหนี้สินที่บั่นทอนการทำงาน ส่งเสริมการเก็บออม

        ๖. กำลังพลในหน่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน และไม่มีปัญหากำลังพลในหน่วยติดยาเสพติด

        ๗. ดูแลเขตสุขาภิบาล ที่พักอาศัย ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม โรงนอนทหาร และห้องส้วมต้องสะอาด

        ๘. กำลังพลในหน่วยสำนึกในกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง กระทำผิดวินัยทหารลดลง จนถึงไม่มีในหน่วยต่อไป

กลยุทธ์ด้านการข่าว

        ๑. จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และแหล่งข่าวประชาชน

        ๒. จัดตั้งแหล่งข่าวพลทหารที่ปลดประจำการเพื่อตรวจสอบข่าวที่มีในพื้นที่ และความน่าเชื่อถือ

กลยุทธ์ด้านยุทธการ

        ๑. ให้หน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ มีการฝึกที่สอดคล้องกับหลักนิยมหน่วยรบพิเศษ

        ๒. เน้นการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก เช่นชุดปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธี หรือชุดปฏิบัติการสื่อสารสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ

        ๓. มีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม

        ๔. หน่วยสามารถนำภารกิจที่หน่วยเหนือได้รับ มาวิเคราะห์งานการฝึกได้ถึงระดับบุคคล

        ๕. ให้มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และให้ความรู้แก่กำลังพลเพื่มเติม

        ๖. มีการริเริ่มในการฝึก อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้เพิ่มขึ้น มีการประเมินผลการฝึก/อบรม เป็นรายบุคคล และจัดให้มีการอบรมกันเองในหน่วย( UNIT School) โดยประเมินอย่างจริงจัง

        ๗. หน่วยมีการพัฒนาคิดค้นเครื่องช่วยฝึก และปรับปรุงของเดิมให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านส่งกำลังบำรุง

        ๑. ให้หน่วยมีการจัดเก็บข้อมูล สป.๒, ๔, ๕, ยานพาหนะในอัตรา, ออค., สิ่งปลูกสร้างตามสายยุทธบริการ ที่หน่วยมีครอบครอง ไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหน่วย

        ๒. ให้หน่วยมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ สป.๒, ๔, ๕, ยานพาหนะสาย ขส., ออค. และสิ่งปลูกสร้างอย่างละเอียด

        ๓. ให้หน่วยมีการรายงานสถานภาพอาคารตามห้วงเวลาที่กำหนด และมีการตรวจสอบ สป. ที่ครอบครองอยู่อย่างจริงจัง

        ๔. จัดให้หน่วยมีถังขยะที่เพียงพอ มีการจัดเก็บและระบบกำจัดขยะที่ดี ไม่ส่งกลิ่นรบกวนและทำลายสิ่งแวดล้อม

        ๕. ตรวจสอบ และแก้ไขโรงประกอบเลี้ยงให้สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวน และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของหนูและแมลงวัน

        ๖. จัดให้หน่วยมีการจัดทำและนำปุ๋ยชีวภาพ (EM) มาใช้ประโยชน์ภายในหน่วยรวมทั้งเขตสุขาภิบาลและขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง

        ๗. ยานพาหนะของหน่วยทุกคันต้องมีน้ำมันอัตราพิกัดเต็มถัง และสามารถพร้อมปฎิบัติภารกิจได้ ๑๐๐%

กลยุทธ์ด้านกิจการพลเรือน

        ๑. จัดให้มีการปฎิสัมพันธ์กับประชาชนรอบค่ายเพื่อเป็นเกราะกำบัง และเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสาร

        ๒. จัดให้หน่วยมีการวางแผน และวิเคราะห์การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

        ๓. ให้ความสำคัญกับพลเรือนทุกคนที่เข้ามาติดต่อประสานงาน และขอความช่วยเหลือกับหน่วยทหาร

        ๔. สร้างความเข้มแข็งให้ชมรมแม่บ้านของหน่วย มีนโยบายประสานสอดคล้องกับ สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา นสศ.